- 40% CO2  do roku 2030

Udržitelná energetika a budovy*

Společenství obnovitelné energie*

Pro rozvoj moderní a udržitelné energetiky je potřeba překonat některé současné ekonomické a technické bariéry. Jedním z řešení je založení městské organizace jako společenství obnovitelné energie, které bude zahrnovat koordinaci výstavby nových fotovoltaických a dalších nízkoemisních elektráren na území města, zajištění výkupu zelené energie, dodávky zelené elektřiny zákazníkům i administrativní a technickou výpomoc všem zájemcům o budování zelené energetické infrastruktury.

Přechod na obnovitelné zdroje energie (OZE)*

Opatření ve výrobě elektřiny zahrnují instalaci fotovoltaických panelů na střechy budov ve městě. Je uvažováno s využitím střech jak v majetku města, tak v sektoru domácností a terciárním sektoru.

Umístění fotovoltaických panelů je možné i na další vhodná místa, jako jsou krytí parkovišť, přístřešky nebo sloupy veřejného osvětlení. Vyhledávání dalších potenciálních míst k realizaci jako i komunikace těchto záměrů s Odborem památkové péče bude součástí činnosti Pracovní skupiny SECAP.

Realizace opatření v místní výrobě elektřiny bude v sektorech domácností a terciárním sektoru zajišťována soukromými investory. S ohledem na přepokládaný vývoj v energetice lze předpokládat, že se bude jednat o ekonomicky opodstatněné investice.

FVE, zdroj: Pexels

Místní výroba tepla*

Na území města se nachází soustava zásobování teplem (dále jen SZTE). Je tvořena centrálním zdrojem tepla CARTHAMUS, a.s., nacházejícím se mimo katastr města a zdroji společnosti Energo Český Krumlov s.r.o.. Distribuční část SZTE tvoří distribuční soustavy tepla, které provozují obě společnosti.

Z hlediska spotřeby/prodeje tepelné energie z SZTE došlo od roku 2012 k poklesu o cca 27 %. Komplexní data před rokem 2012 se nepodařilo získat. Tento pokles je způsoben jednak snižováním ztrát tepla v distribuční soustavě, a hlavně postupným snižováním energetické náročnosti teplem zásobovaných objektů. K významnému snížení uhlíkové stopy města by přispěl úplný přechod výroby tepla v centrálním zdroji tepla CARTHAMUS, a.s., z fosilních paliv pouze na spalování biomasy či bioplynu.

Energeticky efektivní budovy*

Nežádoucí prostup tepla budovy můžeme snížit zateplením a výměnou oken, případně vybudováním zelené střechy či zelené fasády, v rámci energetických úspor provést výměnu svítidel a elektrických spotřebičů za úspornější, zavést systém využití odpadního tepla a individuální regulaci teploty, využívat tepelná čerpadla k vytápění a ohřevu TV a fotovoltaické panely k výrobě elektrické energie. Tato opatření nám pomohou snížit celkové náklady za energie a zároveň povedou i ke snížení uhlíkové stopy objektu.

Město Český Krumlov postupně realizovalo na objektech ve svém majetku širokou škálu opatření směřujících ke snížení energetické náročnosti budov. Tento trend je velmi dobře vidět v klesající spotřebě energií. Mnoho objektů je zateplených, prakticky všechny mají vyměněná okna. Ve školách se realizuje postupná výměna svítidel za úspornější. V příspěvkových organizacích města proběhly rekonstrukce budov. Převážně se jednalo o dílčí opatření – výměna oken, dílčí zateplení, prozatím nebyl na žádném objektu aplikován princip komplexního přístupu k renovaci budov, který je v rámci SECAP zásadně doporučen. Město bude postupně zavádět komplexní systém energetického managementu, který by měl být dalším krokem snižování energetické náročnosti objektů a zařízení v majetku města.

Modernizace veřejného osvětlení*

Úsporná opatření spočívají především v postupné výměně osvětlovacích těles za úspornější technologii LED a v budoucnu možnost využití chytrých technologií, které umožňují regulovat intenzitu osvětlení podle aktuálních podmínek (aktuální světelné podmínky či přítomnost pohybujících se osob). Kromě snížení nákladů se zároveň sníží i tzv. světelný smog.

Zavedení energetického managementu budov*

Zavedení energetického managementu v budovách majetku města je systémovým a investičně nenáročným krokem, jehož cílem je významné snížení spotřeby energie a provozních nákladů s maximálním zachováním kvality vnitřního prostředí budov a komfortu uživatelů. Energetický management zahrnuje:

  • soustavné měření spotřeby energie a dalších dat
  • analýzu dat a stanovení potenciálu úspor energie možnými opatřeními
  • interní rozhodovací proces a výběr vhodných opatření k realizaci
  • investice a zavedení opatření
  • měření reálného dopadu realizovaných opatření
  • analýzu skutečného dopadu a porovnání s původními předpoklady
  • aktualizaci dat a energetické koncepce/strategie/plánu úspor

Využití EPC projektů*

Jednou z forem, jak financovat projekty energetických úspor je tzv. EPC (Energy Performance Contracting), kdy zákazník splácí projekt až z vytvořených úspor za energie. Dodavatel EPC energetické služby je smluvně zaručen ohledně garance výše úspor, a tedy i návratnosti vložené investice, což z EPC činí velmi žádaný produkt v oblasti energetického poradenství. Mezi časté EPC projekty se řadí výměna osvětlení či rekonstrukce otopného systému, nicméně metoda EPC nemá žádné limity. Podmínkou je pouze generování úspor tak, aby bylo možno počáteční investici splatit.

Místní dny pro klima a energii a kontaktní místo pro občany*

Dalším krokem k udržitelné energii a budov v rámci SECAP je pořádání Místních dnů pro klima a energii, popř. zřízení kontaktního místa pro občany, kde budou občanům města poskytovány komplexní konzultační služby či informace týkající se možností instalace obnovitelných zdrojů energie na svůj dům či snížení jeho energetické náročnosti s využitím všech dostupných způsobů financování, např. různých forem dotací (blíže viz. Kontakty a energetické poradenství)

* z dokumentu SECAP

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: