- 40% CO2  do roku 2030

Cirkulární ekonomika*

V oblasti odpadového hospodářství bude potřeba výrazně snížit do roku 2030 i množství produkovaného komunálního odpadu a zároveň zvýšit jeho recyklaci. Základem cirkulární ekonomiky je myšlenka, že odpad je surovina. Jen malá část odpadu se nedá nijak využít.

Zdroj: https://victoria.mediaplanet.com/app/uploads/sites/136/2021/04/Asset-3-1.png

Zdroj: victoria.mediaplanet.com

Účinně předcházet vzniku odpadů*

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

V této oblasti je potřeba zintenzivnit dosavadní aktivity, jako např. zřízení tzv. RE-USE pointů ve sběrných dvorech, kde mohou nepotřebné věci, které by lidé jinak vyhodily, najít další využití u nejpotřebnějších obyvatel města. Další možností je pořádání swapových akcí, které představují efektivní způsob, jak snížit množství zbytečně vyhazovaného oblečení či využívání různých aplikací, např. nevyhazuj.to, které umožňují nabízet nepotřebné věci.
Méně odpadu se dá docílit i přijetím závazných pravidel, která omezí používání jednorázových obalů a výrobků při městem pořádaných či městem podporovaných akcích.

Třídit, recyklovat či kompostovat maximální množství odpadu*

Zavedení multikomoditního (společného sběru plastů, kovových obalů a nápojových kartonů do jedné nádoby, namísto tří) sběru odpadů by mělo podle zahraničních zkušeností vést ke zvýšení množství i kvality vytříděných složek a zároveň snížení nákladů na svoz. Moderní dotřiďovací linka, kterou by bylo nutné vybudovat, umožní kvalitní třídění plastů, kovů a nápojových kartonů a tím umožní městu kontrolu nad recyklací problematického materiálu, který by jinak končil na skládce.

Více než 40% obsahu popelnic na směsný odpad tvoří bioodpad, který se dále vůbec nevyužívá. Velké množství biologického odpadu tvořeného zbytky jídla a tuků produkují kromě domácností i komerční restaurace a jídelny vč. školních kuchyní. Tento odpad, který končí mnohdy i v kanalizaci, kterou zejména tuky postupně zanášejí, by mohl být velmi dobře využit k výrobě biometanu a následně vzniklý odpad z jeho výroby, tzv. digestát, může být po úpravě využit jako organické hnojivo.

Další možností, jak omezit obsah bioodpadu v nádobách určených pro ukládání směsného odpadu, je podpora domácího kompostování, kdy město poskytne žadatelům zahradní kompostér na základě smlouvy a obyvatelé města si budou bioodpad zpracovávat sami kompostováním.

* z dokumentu SECAP

 

Informace ke správnému třídění a recyklaci odpadů v Českém Krumlově

Užitečné informace ke správnému třídění a recyklaci odpadů, co kam patří a kde najdu sběrné nádoby na třídění odpadu najdete např. na těchto webových stránkách:

https://www.ckrumlov.cz/cz/system-odpadoveho-hospodarstvi-mesta-cesky-krumlov/

https://www.samosebou.cz/trideni-a-recyklace/ 

https://kamtridit.cz/map

Zkuste si interaktivní třídění odpadu ve webové aplikaci:

Aplikace slouží pouze k obecnému přehledu základního systému třídění odpadu a nepokrývá všechny současné systémy, které jsou v současné době dostupné v Českém Krumlově, jako např. sběr drobného kovového odpadu, potravinářských olejů a tuků či textilu do speciálních kontejnerů k tomu určených vč. možnosti odvážet ostatní odpad na sběrný dvůr města (viz. bližší informace zde).

(po spuštění aplikace klikněte na symbol zvětšení vpravo dole pro přepnutí na celou obrazovku)

Třídění odpadu má smysl, šetří energii a pomáhá se snižováním emisí

V Českém Krumlově se v roce 2022 vytřídilo celkem 782,403 tun odpadu. To znamená celkovou úsporu energie 17 968 749 MJ a snížení emisí CO2 o 715,640 tun. Výsledná data byla vypočtena na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a Český Krumlov získal od společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí:

Osvědčení-EKO-KOM

 

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: